Στο συνέδριο _All Things Facebook ’15 είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε ένα απο τα σημαντικότερα έργα της BaaS: Friso Mexico Case Study.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση μας.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...