Η παρουσίαση της BaaS  στο workshop Brand Digital σχετικά με τη διαφήμιση στα Social Media και την μέτρηση των αποτελεσμάτων μίας καμπάνιας με το καλύτερο εργαλείο Social Media Intelligence (Engagor) στο συνέδριο Infocom World 2013 #ICW13

“Social Media Advertising  & Social media Insights analysis”

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...