Η BaaS   με τη βοήθεια και του επιστημονικού εργαλείου ανάλυσης κειμένων (text analytics)  της Leximancer ανέλυσε το διάγγελμα του πρωθυπουργού της χώρας Γ.Α. Παπανδρέου στις 10/6/2011. Η γραφική ανάλυση που παραθέτουμε στη συνέχεια παρόλο που δεν διαθέτει πολλά “νοήματα” παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Από το λόγο ενός πρωθυπουργού θα περιμέναμε να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι το κείμενο είναι μάλλον φτωχό σε πραγματικά νοήματα. (Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη αντιπαράθεση με τον Γ.Α.Π. Θεωρούμε  ότι ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος έχει αποτύχει στη διακυβέρνηση της χώρας τα τελευταία 35 χρόνια και όχι μόνον αυτός.)

Το “διάγγελμα” πολύ απλά και εντελώς φτωχά μας είπε:

Έχουμε “καθήκον” στους “εταίρους” να γίνουν “αλλαγές” στη “χώρα”. “Καλούμαστε” να ανταποκριθούμε.

Είναι “απαραίτητο”, “όλοι” να διαισθανθούμε τη “θέση” μας απέναντι στους “εταίρους” και να δράσουμε με συναίνεση.

Πάλι λόγια;  Εσείς θα το κρίνετε αυτό.

‘Οποιο άλλο σχόλιο φαντάζει περιττό.

Η έρευνα αυτή έγινε με βάση το κείμενο της ομιλίας του Γ.Α.Π.

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...